ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾ ರಾಮ Raghupati Raghav Raja Ram Lyrics in Kannada

If you're searching for Raghupati Raghav Raja Ram Lyrics you are at the place. In this post we shared Raghupati Raghav Raja Ram lyrics in Kannada.

Raghupati Raghav Raja Ram lyrics in Kannada


Raghupati Raghav Raja Ram lyrics in Kannada


ಜನನೀ ಜನಾಮ ಭೂಮಿಸಾ
ಸವರ್ಗಾ ಧತಿ ರಹೇ ಆಸೀ

ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾ ರಾಮ
ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾ ರಾಮ
ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾ ರಾಮ
ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾ ರಾಮ

ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲಾ ತೇರೇಹ ನಾಮ
ಸಬ್ಕೋ ಸಂಮತೀ ಡಿ ಭಗವಾನ್
ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲಾ ತೇರೇಹ ನಾಮ
ಸಬ್ಕೋ ಸಂಮತೀ ಡಿ ಭಗವಾನ್
ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾ ರಾಮ
ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾ ರಾಮ

ಆ ಜನನೀ ಆ ಹಿಂದುಸತನ
ತೇರಾ ಹೈನ ಹಂ ಪರ ಅಹ್ಸಾನ್
ತೇರೀ ಜಮೀ ಪರ ಜನಾಮ ಲಿಯಾ
ಜಬ್ ಮೇಂ ಬಡಿ ತಾಬ ಅಪ್ನೀ ಶನ
ತನ ಮನ ಡಾನ್ ತುಝ್ಪೆ ಕುರಬಾನ್
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹೈನ ತುಝ್ಕೋ ಪರಣಾಮ
ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾ ರಾಮ
ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾ ರಾಮ
ಸೀತಾ ರಾಮ ಸೀತಾ ರಾಮ ಸೀತಾ ರಾಮ
ಬಜ ಪ್ಯಾರೇ ತು ಸೀತಾ ರಾಮ
ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾ ರಾಮ
ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾ ರಾಮ
ರಾಮ ಕಾ ಪಾವನ ದೇಶ ಹೈ ಯೇ
ಧರತಿ ಹೈನ ಯೇ ಸಾರ್ಗ ಸಮನ
ಸಾರೆ ಜಾಗ ಕೋ ಇಸ್ನೇ ದಿಯಾ
ಸತ್ಯ ಮೇವ ಜಯಟೆ ವರ್ದನ
ಶೀಸ್ ನವಾ ಕೆ ಮನ ಸೆ ಬೋಲ
ದುಖ ಮೇಂ ಸುಖ ಮೇಂ ಜಐ ಸಿಯಾ ರಾಮ
ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾ ರಾಮ
ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾ ರಾಮ

ಗದ್ಧಾರೀ ಜೋ ಮಾ ಸೆ ಕೆರ್ಟೆ ಹೈನ
ಕೋಂ ಕಹೇ ಉನ್ಕೋ ಇನ್ಸಾನ್
ದೇಶ ಕೆ ಹಿ ವೋ ಸತ್ರು ನಹೀಂ
ಮಾನವತಾ ಕಾ ಹೈ ಅಪಮಾನ್
ಧನ ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಜೋ ಕೆರ್ಟೆ ಹೈನ
ದೇಶ ಕೆ ಇಜಾಜತ್ ನೀಲಮ
ಉನ್ಕೋ ಸಂಮತೀ ಡಿ ಭಗವಾನ್
ಸಬ್ಕೋ ಸಂಮತೀ ಡಿ ಭಗವಾನ್

ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾ ರಾಮ
ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾ ರಾಮ
ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾ ರಾಮ
ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾ ರಾಮ
ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲಾ ತೇರೇಹ ನಾಮ
ಸಬ್ಕೋ ಸಂಮತೀ ಡಿ ಭಗವಾನ್
ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾ ರಾಮ
ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾ ರಾಮ
ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾ ರಾಮ
ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾ ರಾಮ.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post