Lalitha Chalisa Lyrics in Telugu

Lalitha Chalisa Lyrics in Telugu

లలితా చాలీసా | Lalitha Chalisa Lyrics in Telugu


లలితా చాలీసా


లలితామాతా శంభుప్రియా జగతికి మూలం నీవమ్మా

శ్రీ భువనేశ్వరి అవతారం జగమంతటికీ ఆధారం || ౧ ||

హేరంబునికి మాతవుగా హరిహరాదులు సేవింప

చండునిముండుని సంహారం చాముండేశ్వరి అవతారం || ౨ ||

పద్మరేకుల కాంతులలో బాలాత్రిపురసుందరిగా

హంసవాహనారూఢిణిగా వేదమాతవై వచ్చితివి || ౩ ||

శ్వేతవస్త్రము ధరియించి అక్షరమాలను పట్టుకొని

భక్తిమార్గము చూపితివి జ్ఞానజ్యోతిని నింపితివి || ౪ ||

నిత్య అన్నదానేశ్వరిగా కాశీపురమున కొలువుండ

ఆదిబిక్షువై వచ్చాడు సాక్షాదాపరమేశ్వరుడు || ౫ ||

కదంబవన సంచారిణిగా కామేశ్వరుని కళత్రముగా

కామితార్థ ప్రదాయినిగా కంచి కామాక్షివైనావు || ౬ ||

శ్రీచక్రరాజ నిలయినిగా శ్రీమత్ త్రిపురసుందరిగా

సిరి సంపదలు ఇవ్వమ్మా శ్రీమహాలక్ష్మిగ రావమ్మా || ౭ ||

మణిద్వీపమున కొలువుండి మహాకాళి అవతారములో

మహిషాసురుని చంపితివి ముల్లోకాలను ఏలితివి || ౮ ||

పసిడి వెన్నెలా కాంతులలో పట్టువస్త్రపుధారణలో

పారిజాత పూమాలలో పార్వతి దేవిగా వచ్చితివి || ౯ ||

రక్తవస్త్రము ధరియించి రణరంగమున ప్రవేశించి

రక్తబీజుని హతమార్చి రమ్యకపర్దినివైనావు || ౧౦ ||

కార్తికేయునికి మాతవుగా కాత్యాయినిగా కరుణించి

కలియుగమంతా కాపాడ కనకదుర్గవై వెలిసితివి || ౧౧ ||

రామలింగేశ్వరు రాణివిగా రవికుల సోముని రమణివిగ

రమావాణి సేవితగా రాజరాజేశ్వరివైనావు || ౧౨ ||

ఖడ్గం శూలం ధరియించి పాశుపతాస్త్రం చేబూని

శుంభ నిశుంభుల దునుమాడి వచ్చింది శ్రీశ్యామలగా || ౧౩ ||

మహామంత్రాధిదేవతగా లలితాత్రిపురసుందరిగా

దారిద్ర్య బాధలు తొలిగించి మహదానందము కలిగించే || ౧౪ ||

అర్తత్రాణపరాయణివే అద్వైతామృత వర్షిణివే

ఆదిశంకరా పూజితవే అపర్ణాదేవి రావమ్మా || ౧౫ ||

విష్ణు పాదమున జనియించి గంగావతారము ఎత్తితివి

భాగీరథుడు నిను కొలువ భూలోకానికి వచ్చితివి || ౧౬ ||

ఆశుతోషుని మెప్పించి అర్ధశరీరం దాల్చితివి

ఆదిప్రకృతి రూపిణిగా దర్శనమిచ్చెను జగదంబ || ౧౭ ||

దక్షుని ఇంట జనియించి సతీదేవిగ చాలించి

అష్టాదశ పీఠేశ్వరిగా దర్శనమిచ్చెను జగదంబ || ౧౮ ||

శంఖు చక్రమును ధరియించి రాక్షస సంహారమును చేసి

లోకరక్షణ చేసావు భక్తుల మదిలో నిలిచావు || ౧౯ ||

పరాభట్టారిక దేవతగా పరమశాంత స్వరూపిణిగ

చిరునవ్వులను చిందిస్తూ చెరకు గడను ధరయించితివి || ౨౦ ||

పంచదశాక్షరి మంత్రాధితగా పరమేశ్వర పరమేశ్వరితో

ప్రమథగణములు కొలువుండ కైలాసంబే పులకించే || ౨౧ ||

సురులు అసురులు అందరును శిరసును వంచి మ్రొక్కంగా

మాణిక్యాల కాంతులతో నీ పాదములు మెరిసినవి || ౨౨ ||

మూలాధార చక్రములో యోగినులకు ఆదీశ్వరియై

అంకుశాయుధ ధారిణిగా భాసిల్లెను శ్రీ జగదంబ || ౨౩ ||

సర్వదేవతల శక్తులచే సత్య స్వరూపిణి రూపొంది

శంఖనాదము చేసితివి సింహవాహినిగా వచ్చితివి || ౨౪ ||

మహామేరువు నిలయనివి మందార కుసుమమాలలతో

మునులందరు నిను కొలవంగ మోక్షమార్గము చూపితివి || ౨౫ ||

చిదంబరేశ్వరి నీ లీల చిద్విలాసమే నీ సృష్టి

చిద్రూపీ పరదేవతగా చిరునవ్వులను చిందించే || ౨౬ ||

అంబా శాంభవి అవతారం అమృతపానం నీ నామం

అద్భుతమైనది నీ మహిమ అతిసుందరము నీ రూపం || ౨౭ ||

అమ్మలగన్న అమ్మవుగా ముగ్గురమ్మలకు మూలముగా

జ్ఞానప్రసూనా రావమ్మా జ్ఞానమునందరికివ్వమ్మా || ౨౮ ||

నిష్టతో నిన్నే కొలిచెదము నీ పూజలనే చేసెదము

కష్టములన్నీ కడతేర్చి కనికరముతో మము కాపాడు || ౨౯ ||

రాక్షస బాధలు పడలేక దేవతలంతా ప్రార్థింప

అభయహస్తము చూపితివి అవతారములు దాల్చితివి || ౩౦ ||

అరుణారుణపు కాంతులలో అగ్ని వర్ణపు జ్వాలలలో

అసురులనందరి దునుమాడి అపరాజితవై వచ్చితివి || ౩౧ ||

గిరిరాజునికి పుత్రికగా నందనందుని సోదరిగా

భూలోకానికి వచ్చితివి భక్తుల కోర్కెలు తీర్చితివి || ౩౨ ||

పరమేశ్వరునికి ప్రియసతిగా జగమంతటికీ మాతవుగా

అందరి సేవలు అందుకొని అంతట నీవే నిండితివి || ౩౩ ||

కరుణించమ్మా లలితమ్మా కాపాడమ్మా దుర్గమ్మా

దరిశనమియ్యగ రావమ్మా భక్తుల కష్టం తీర్చమ్మా || ౩౪ ||

ఏ విధముగా నిను కొలిచినను ఏ పేరున నిను పిలిచినను

మాతృహృదయవై దయచూపు కరుణామూర్తిగ కాపాడు || ౩౫ ||

మల్లెలు మొల్లలు తెచ్చితిమి మనసును నీకే ఇచ్చితిమి

మగువలమంతా చేరితిమి నీ పారాయణ చేసితిమి || ౩౬ ||

త్రిమాతృరూపా లలితమ్మా సృష్టి స్థితి లయకారిణివి

నీ నామములు ఎన్నెన్నో లెక్కించుట మా తరమవునా || ౩౭ ||

ఆశ్రితులందరు రారండి అమ్మరూపము చూడండి

అమ్మకు నీరాజనమిచ్చి అమ్మ దీవెన పొందుదము || ౩౮ ||

సదాచార సంపన్నవుగా సామగాన ప్రియలోలినివి

సదాశివ కుటుంబినివి సౌభాగ్యమిచ్చే దేవతవు || ౩౯ ||

మంగళగౌరీ రూపమును మనసుల నిండా నింపండి

మహాదేవికి మనమంతా మంగళ హారతులిద్దాము || ౪౦ ||

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post